รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 A-math
สถานที่เรียน : บริเวณม้าหินอ่อนหลังห้อง รด. (ชั้น 1 อาคาร 2 ตึกไม้)
1.ครูศรีนภา ศรีธนะ
- 25 23
2 art therapy
สถานที่เรียน : ห้องพักครูวิทยาศาสตร์
1.ครูสาธินี กันทะมี
- - 25 24
3 Board game
สถานที่เรียน : 228
1.ครูจักรกฤช อินเปี้ย
- - - - 25 21
4 Board Game for sciene
สถานที่เรียน : 225
1.ครูนิลิน ปัญญาปา
- - - - 25 25
5 Cover dance & 2BNo.1
สถานที่เรียน : อาคารเรียนชั่วคราว (ม.1เก่า)
1.ครูนัชชา ทานศิลา
- - - 20 15
6 Crossword
สถานที่เรียน : 138
1.ครูจิตตาภัทร์. สิทธิยศ
2.ครูจิราธิวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง
25 25
7 E-sport (rov)
สถานที่เรียน : ลานกาแฟ
1.ครูณัฐวุฒิ อินทะชัย
30 30
8 English is All Around.
สถานที่เรียน : ห้อง โสต 3
1.ครูพชรวรรณ มณฑา
25 24
9 English is Fun
สถานที่เรียน : ใต้ตึกอาคารพระยาไชยวงศ์
1.ครูจันทนี โตพูล
- - - 20 15
10 Learn Law
สถานที่เรียน : ห้องวิชาการ
1.ครูวันเมษา แก่นเรณู
- - - 20 16
11 Robot WPK Team (ตัวเทพโรบอท)
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์
1.ครูอนุพงษ์ สมศรี
- - 25 19
12 YC เพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น
25 23
13 คิดเอง
สถานที่เรียน : ลานโต๊ะมาหินอ่อนหลังห้องพัสดุ
1.ครูกัณฐมณี ปงกองแก้ว
2.ครูชัชฎาภรณ์ ทามัน
- - - 20 21
14 คีตะมวยไทย
สถานที่เรียน : ห้องพลศึกษา
1.ครูพิษณุ ปันพรม
25 23
15 จรวดขวดน้ำ
สถานที่เรียน : ห้องฟิสิกส์224
1.ครูสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
25 22
16 ชุมนุมโรงเรียนธนาคาร ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.ครูธนิมพร​ จินโจ
- - - 20 14
17 ซ่อมจักรยาน 2
สถานที่เรียน : ห้องอุตสาหกรรม 2
1.ครูจักราวุธ ราชรองเมือง
25 24
18 ซ่อมจักรยาน1
สถานที่เรียน : ห้องอุตสาหกรรม
1.ครูปรัชญา ขอดแหวน
25 24
19 ซูโดกุ
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์
1.ครูดวงฤดี แซ่โอ้ว
25 25
20 ทักษะคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอม 331
1.ครูสุรเชษฐ์ กุลชัย
26 26
21 ทำเอง ใช้เอง
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร 4
1.ครูศิริจันทร์ สุทำทาน
25 26
22 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์ 225
1.ครูรพีพร สมใจ
- - - 25 30
23 นักศึกษาวิชาทหาร 1
สถานที่เรียน :
1.ครูธีรศักดิ์ ทาวัง
- - - - - 40 22
24 นักศึกษาวิชาทหาร 2
สถานที่เรียน : ห้องนักศึกษาวิชาทหาร
1.ครูสุพจน์ ศรีธนะ
- - - - 40 21
25 นักศึกษาวิชาทหาร 3
สถานที่เรียน :
1.ครูภิภพ อุ่นคำ
- - - - - 40 22
26 นาฏยรุ่งเรืองเวียงป่าเป้า
สถานที่เรียน : ห้องนาฏศิลป์
1.นายสิริกันยกร จันมา
25 24
27 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1.ครูชญานนท์ กันทะ
20 27
28 แบตมินตัน
สถานที่เรียน : สนามกีฬา
1.ครูมาธวดี คงธนเชาวน์
20 13
29 ประดิดประดอย
สถานที่เรียน : ห้องงานประดิษฐ์ อาคารคหกรรม
1.ครูอำพร ชัยศิลบุญ
25 26
30 เปิดโลกกับสารคดี
สถานที่เรียน : -
1.ครูฉลอง สุยะวงค์
20 17
31 ผญ๋าล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
สถานที่เรียน : ห้องสังคมศึกษา
1.ครูผ่องพรรณ ไชยมงคล
25 22
32 ฟุตซอล
สถานที่เรียน : สนามฟุตซอล
1.ครูชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
25 27
33 ฟุตบอลชาย ม.ต้น
สถานที่เรียน : สนามฟุบอล
1.ครูณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
- - - 20 29
34 ภาษาเกาหลี
สถานที่เรียน : ลานกิจกรรมข้างห้องวิชาการ
1.ครูสมหมาย กำทอง
25 24
35 ภาษาและวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : อาคาร 1 ห้อง 127
1.ครูพิทักษ์ คำแปง
2.ครูศานันทินี วงษา
- - - 25 21
36 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
1.ครูสลักเพชร พรรณมาตย์
30 30
37 ยุวบรรณารักษ์ 1
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูกัลยา เตชะ
25 30
38 ยุวบรรณารักษ์ 2
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูวรายุทธ คงแก้ว
25 26
39 โรงเรียนธนาคาร ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.ครูจานทองบุญ กลมมา
- - - 25 24
40 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.ครูวัชรพงษ์ สมศักดิ์
50 58
41 วอลเลย์บอล ม.ต้น หญิง
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล
1.ครูรัชฏาพร แก่นใจ
- - - 20 21
42 เวทคณิต ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องปฎิบัตืการคณิตศาสตร์
1.ครูผการัฐ สินันตา
- - - 25 24
43 ศิลปะประดิษฐ์ 1
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ อาคารเรียนชั่วคราว
1.ครูอนุชิต กรมวังก้อน
- - - 20 15
44 ศิลปะประดิษฐ์ 2
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ อาคารเรียนชั่วคราว
1.ครูนุสรา เทียนประดิษฐ์
- - - 20 12
45 ศิลปะออนไลน์ 66.1
สถานที่เรียน : ห้องศิลปะ
1.ครู​กิ่งกาญจน์​ บุญ​มาลา​
- - - 25 27
46 เศรษฐกิจพอเพียง 1
สถานที่เรียน : หลังห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูรณิดา ดนัยดุริยะ
25 25
47 เศรษฐกิจพอเพียง 2
สถานที่เรียน : หลังห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูอนุตตรีย์ นภพลภูมิสิริ
25 25
48 สมุนไพรใกล้ตัว
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร 3
1.ครูวรวิทย์ คำหลวง
- - - 25 25
49 หมากฮอส เทอม 1
สถานที่เรียน : ห้อง 222
1.ครูภาคภูมิ มณีวรรณ
- - - 25 24
50 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ศูนย์พลังงาน, ห้องระบบดูแล
1.ครูดวงเดือน สมศักดิ์
- - - 25 14
51 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.ครูปรียา ทิพากร
- - - 20 25
52 อาหารเพื่อสุขภาพ
สถานที่เรียน : ห้องคหกรรม
1.ครูกรรณิการ์ กัลยา
- - - 25 22
53 โอริกามิ พับกระดาษเป็นทรงคณิตศาสตร์
สถานที่เรียน : โต๊ะม้าหินอ่อน พับกระดาษเป็นทรงคณิตศาสตร์
1.ครูสิรินทรา มินทะขัติ
- - - 25 20
54 เฮฮาภาษาไทย 1
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย
1.ครูสำเนียง เหล็กเพชร
2.ครูเสาวรจ โกฎสืบ
- - - - - 20 21
55 เฮฮาภาษาไทย 2
สถานที่เรียน : ห้องภาษาไทย
1.ครูวิทยา เหล็กเพชร
2.ครูอชิรญา ธรรมชัย
- - - - 35 31