ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคมเข้าสู่ระบบจัดการ นักเรียน
ให้นักเรียนระบุเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หรือรหัสที่ได้รับแจ้งจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน