รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Art Therapy
สถานที่เรียน : ห้อง 216
1.นางสาวสาธินี กันทะมี
- - - - - 20 0
2 CROSSWORD
สถานที่เรียน : ห้อง 131
1.ครูจิราธิวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง
2.ครูนัชชา ทานศิลา
20 0
3 ICT พาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1.ครูยงยุทธ เดชะพงค์
- - - 20 0
4 Love English
สถานที่เรียน : ห้องทุ่งเทวี อาคาร 1
1.ครูอัปสร​ ราช​สมศรี​
- - - - 20 0
5 YC เพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น
20 0
6 คณิตกับศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องขายเสื้อผ้า อาคาร2
1.ครูอ้อยทิพย์ รินคำแดง
- - - 20 0
7 ต้นกล้าคนดี
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูรณิดา ดนัยดุริยะ
- 20 0
8 ตัดต่อวีดีโอมือถือ
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1.ครูนัฐวุฒิ จิตรจักร์
- - - 20 0
9 ทักษะคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอม 331
1.ครูสุรเชษฐ์ กุลชัย
20 0
10 ทำเอง ใช้เอง
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร 4 อาคารเกษตร
1.ครูศิริจันทร์ สุทำทาน
20 0
11 ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.ครูจานทองบุญ กลมมา
2.ครูสุวิทย์ สีตื้อ
- - - 20 0
12 ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.ครูธนิมพร​ จินโจ
2.ครูบุศกร กสิผล
- - - 20 0
13 นักแนะแนว (กยศ .2 )
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูกัญญาภัค ปันอิยะ
- - - 20 0
14 นักแนะแนว (กยศ.1)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูมัทนา กุลชัย
- - - 20 0
15 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องเคมี 225
1.ครูรพีพร สมใจ
- - - 20 0
16 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
สถานที่เรียน : หอประชุม
1.ครูสุพจน์ ศรีธนะ
- - - - - 20 0
17 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูธีรศักดิ์ ทาวัง
- - - - - 20 0
18 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูพิภพ อุ่นคำ
- - - - - 20 0
19 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬาบาสเกตบอล
1.ครูชญานนท์ กันทะ
20 0
20 ประดิดประดอย
สถานที่เรียน : ห้องงานประดิษฐ์ อาคารคหกรรม
1.ครูอำพร ชัยศิลบุญ
20 0
21 ประดิษฐ์ศิลป์1
สถานที่เรียน : หอศิลป์
1.ครูอนุชิต กรมวังก้อน
- - 20 0
22 ประดิษฐ์ศิลป์2
สถานที่เรียน : หอศิลป์
1.ครูนุสรา เทียนประดิษฐ์
- - 20 0
23 ปิงปอง
สถานที่เรียน : ห้องปิงปอง
1.ครูจักรกฤช อินเปี้ย
20 0
24 ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
- - - 20 0
25 ฟุตบอล ม.ปลายชาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูพิษณุ ปันพรม
- - - 20 0
26 ฟุตฟิต ฟอฟัน (for fun)
สถานที่เรียน : ห้องพักครูภาษาอังกฤษ
1.ครูพชรวรรณ มณฑา
2.ครูมาธวดี คงธนเชาวน์
- - - 20 0
27 ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ภาษาจีน 138
1.ครูศานันทินี วงษา
2.นายพิทักษ์ คำแปง
- - - 20 0
28 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
สถานที่เรียน : ห้องภาษาญี่ปุ่น
1.ครูชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
20 0
29 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูกัลยา เตชะ
2.ครูวรายุทธ คงแก้ว
20 0
30 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล 1
1.ครูชัยพร สินันตา
20 0
31 ศิลป์คณิต
สถานที่เรียน : ห้อง 112
1.ครูจักร์ เต็มรัก
- - - 20 0
32 เศรษฐกิจพอเพียง 1
สถานที่เรียน : หลังอาคารศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูอนุตตรีย์ นภพลภูมิสิริ
20 0
33 เศรษฐกิจพอเพียง 2
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูผ่องพรรณ ไชยมงคล
20 0
34 ส่งเสริมวัฒนธรรม
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูธนาวุฒิ ทรัพย์สุข
- - - 20 0
35 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
1.ครูจิรวัฒน์ แก่นเรณู
- - - - - 20 0
36 สมุนไพรใกล้ตัว
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร
1.ครูวรวิทย์ คำหลวง
- - - 25 0
37 เสริมทักษะการเขียนภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.ครูเสาวรจ โกฎสืบ
- - - - - 30 0
38 หมากฮอส
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาสาสตร์ 222
1.ครูภาคภูมิ มณีวรรณ
- - 20 0
39 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.ครูปรียา ทิพากร
2.ครูสิรินดา โพยะ
- - - 20 0
40 โอริกามิ พับกระดาษเป็นทรงหลายเหลี่ยม
สถานที่เรียน : ห้องพัสดุ (ม้าหินอ่อน)
1.นางสาวสิรินทรา มินทะขัติ
- - - 20 0