รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Art Therapy
สถานที่เรียน : ห้อง 216
1.นางสาวสาธินี กันทะมี
20 20
2 CROSSWORD
สถานที่เรียน : ห้อง 131
1.ครูจันทนี โตพูล
2.ครูจิราธิวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง
3.ครูนัชชา ทานศิลา
23 21
3 ICT พาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 321
1.ครูยงยุทธ เดชะพงค์
- - - 20 20
4 Love English
สถานที่เรียน : ห้องทุ่งเทวี อาคาร 1
1.ครูอัปสร​ ราช​สมศรี​
- - - - 20 20
5 save the world 2
สถานที่เรียน : ลานกิจกรรมหน้าห้องวิชาการ
1.ครูวันเมษา แก่นเรณู
21 19
6 Tessellation Art
สถานที่เรียน : ห้อง 123 (ห้อง ม.3/1)
1.ครูศรีนภา ศรีธนะ
- - - 20 20
7 YC เพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น
21 21
8 คณิตกับศิลป์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : หลังห้องวิชาการ
1.ครูนิตยา แก้วบุญตัน
- - - 20 10
9 คณิตกับศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องขายเสื้อผ้า อาคาร2
1.ครูอ้อยทิพย์ รินคำแดง
- - - 21 21
10 คำคมภาษาไทย
สถานที่เรียน : หน้าห้องวิชาการ
1.ครูวิทยา เหล็กเพชร
2.ครูอชิรญา ธรรมชัย
21 21
11 จรวดขวดน้ำม.ต้น-ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องฟิสิกส์224
1.ครูสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
25 21
12 ต้นกล้าคนดี
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูรณิดา ดนัยดุริยะ
- 20 20
13 ตะกร้อ
สถานที่เรียน : หน้าห้องอุสาหกรรม
1.ครูปรัชญา ขอดแหวน
20 20
14 ตัดต่อวีดีโอมือถือ
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1.ครูนัฐวุฒิ จิตรจักร์
- - - 20 20
15 ทักษะคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอม 331
1.ครูสุรเชษฐ์ กุลชัย
22 22
16 ทำเอง ใช้เอง
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร 4 อาคารเกษตร
1.ครูศิริจันทร์ สุทำทาน
20 20
17 ธนาคารโรงเรียน ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.ครูจานทองบุญ กลมมา
2.ครูสุวิทย์ สีตื้อ
- - - 20 20
18 ธนาคารโรงเรียน ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.ครูธนิมพร​ จินโจ
2.ครูบุศกร กสิผล
- - - 20 20
19 นักแนะแนว (กยศ .2 )
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูกัญญาภัค ปันอิยะ
- - - 20 20
20 นักแนะแนว (กยศ.1)
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูมัทนา กุลชัย
- - - 20 20
21 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องเคมี 225
1.ครูรพีพร สมใจ
- - - 21 21
22 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์
1.นางสาวนิลิน ปัญญาปา
- - - 20 7
23 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
สถานที่เรียน : หอประชุม
1.ครูสุพจน์ ศรีธนะ
- - - - - 20 17
24 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูธีรศักดิ์ ทาวัง
- - - - - 20 20
25 นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูพิภพ อุ่นคำ
- - - - - 20 18
26 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามกีฬาบาสเกตบอล
1.ครูชญานนท์ กันทะ
30 28
27 ประดิดประดอย
สถานที่เรียน : ห้องงานประดิษฐ์ อาคารคหกรรม
1.ครูอำพร ชัยศิลบุญ
20 20
28 ประดิษฐ์ศิลป์1
สถานที่เรียน : หอศิลป์
1.ครูอนุชิต กรมวังก้อน
- - 20 20
29 ประดิษฐ์ศิลป์2
สถานที่เรียน : หอศิลป์
1.ครูนุสรา เทียนประดิษฐ์
- - 21 21
30 ปิงปอง
สถานที่เรียน : ห้องปิงปอง
1.ครูจักรกฤช อินเปี้ย
20 20
31 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.ครูดวงฤดี แซ่โอ้ว
20 20
32 ฟุตบอล ม.ต้น ชาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
- - - 25 25
33 ฟุตบอล ม.ปลายชาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูพิษณุ ปันพรม
- - - 20 21
34 ฟุตฟิต ฟอฟัน (for fun)
สถานที่เรียน : ห้องพักครูภาษาอังกฤษ
1.ครูพชรวรรณ มณฑา
2.ครูมาธวดี คงธนเชาวน์
- - - 20 7
35 ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ภาษาจีน 138
1.ครูศานันทินี วงษา
2.นายพิทักษ์ คำแปง
- - - 21 21
36 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2
สถานที่เรียน : ห้องภาษาญี่ปุ่น
1.ครูชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
21 21
37 ภาษาอังกฤษพิชิต GAT-PAT(Online)
สถานที่เรียน : Online
1.ครูสมหมาย กำทอง
- - - 20 12
38 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูกัลยา เตชะ
2.ครูวรายุทธ คงแก้ว
21 21
39 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.ครูวัชรพงษ์ สมศักดิ์
50 18
40 วอลเลย์บอล
สถานที่เรียน : สนามวอลเลย์บอล 1
1.ครูชัยพร สินันตา
20 20
41 เวทคณิต ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องคณิตศาสตร์
1.ครูผการัฐ สินันตา
- - - 21 21
42 ศิลป์คณิต
สถานที่เรียน : ห้อง 112
1.ครูจักร์ เต็มรัก
- - - 20 0
43 ศิลปะออนไลน์
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการศิลปะ
1.ครู​กิ่งกาญจน์​ บุญ​มาลา​
- - - 20 20
44 เศรษฐกิจพอเพียง 1
สถานที่เรียน : หลังอาคารศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูอนุตตรีย์ นภพลภูมิสิริ
25 24
45 เศรษฐกิจพอเพียง 2
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูผ่องพรรณ ไชยมงคล
23 23
46 ส่งเสริมวัฒนธรรม
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูธนาวุฒิ ทรัพย์สุข
- - - 20 20
47 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
1.ครูจิรวัฒน์ แก่นเรณู
- - - - - 20 20
48 สมุนไพรใกล้ตัว
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร
1.ครูวรวิทย์ คำหลวง
- - - 25 24
49 สร้างภาพ
สถานที่เรียน : หลังห้องพัสดุ
1.ครูกัณฐมณี ปงกองแก้ว
- - - 20 20
50 หมากล้อม
สถานที่เรียน : หลังห้องวิชาการ
1.ครูเกียรติภูมิ กองจาย
2.ครูจีรพร กองจาย
3.ครูฉลอง สุยะวงค์
45 44
51 หมากฮอส
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาสาสตร์ 222
1.ครูภาคภูมิ มณีวรรณ
- - 22 22
52 อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ห้องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.ครูดวงเดือน สมศักดิ์
20 20
53 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.ครูปรียา ทิพากร
2.ครูสิรินดา โพยะ
- - - 25 25
54 โอริกามิ พับกระดาษเป็นทรงหลายเหลี่ยม
สถานที่เรียน : ห้องพัสดุ (ม้าหินอ่อน)
1.นางสาวสิรินทรา มินทะขัติ
- - - 20 20
55 เฮฮาภาษาไทย
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1.ครูเสาวรจ โกฎสืบ
- - - - - 26 26