รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนในแต่ละภาคการศึกษา
ภาคเรียนที่
ปีการศึกษา
ลำดับ
ชุมนุม
(คลิกที่ชื่อกิจกรรมเพื่อดูรายละเอียด/วัตถุประสงค์)
ครูที่ปรึกษา
ระดับชั้นที่สามารถลงทะเบียนได้
สมาชิก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รับ
ทั้งหมด
ปัจจุบัน
1 Art Therapy
สถานที่เรียน : ห้องวิทยาศาสตร์
1.ครูสาธินี กันทะมี
25 25
2 Cover dance
สถานที่เรียน : หอประชุม
1.ครูจันทนี โตพูล
2.ครูนัชชา ทานศิลา
- - - 25 20
3 CROSSWORD
สถานที่เรียน : 431 (ห้อง ตปท. อาคารใหม่)
1.ครูจิราธิวัฒน์ ธนากิจเรืองรุ่ง
25 22
4 ICT พาเพลิน
สถานที่เรียน : ห้อง 328
1.ครูยงยุทธ เดชะพงค์
- - - 25 25
5 Love English ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องทุ่งเทวี
1.ครูอัปสร​ ราช​สมศรี​
- - - - 25 23
6 save the world 1
สถานที่เรียน : หลังห้องวิชาการ
1.ครูวันเมษา แก่นเรณู
25 25
7 YC เพื่อนที่ปรึกษา
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูอรอนงค์ ชุ่มเมืองเย็น
- 25 21
8 คณิตกับศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องขายเสื้อผ้า อาคาร 2
1.ครูจักร์ เต็มรัก
2.ครูอ้อยทิพย์ รินคำแดง
- - - 25 22
9 คีตะมวยไทย
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์พลศึกษา
1.ครูพิษณุ ปันพรม
25 24
10 จรวดขวดน้ำ ม.ต้น - ม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้อง 224
1.ครูสุปราณี ขจรวงศ์ศรี
25 25
11 ตะกร้อ
สถานที่เรียน : หน้าห้องอุสาหกรรม
1.ครูปรัชญา ขอดแหวน
25 25
12 ติวภาษาอังกฤษ โอเน็ต ม.6
สถานที่เรียน : ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
1.ครูจิตตาภัทร์. สิทธิยศ
2.ครูมาธวดี คงธนเชาวน์
- - - - - 25 2
13 ติวโอเน็ต ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ
สถานที่เรียน : ห้องโสตฯ
1.ครูพชรวรรณ มณฑา
- - - - - 25 21
14 ทักษะคอมพิวเตอร์
สถานที่เรียน : ห้องคอมฯ331
1.ครูสุรเชษฐ์ กุลชัย
25 25
15 ทำเองใช้เอง
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร 4
1.ครูศิริจันทร์ สุทำทาน
25 25
16 ธนาคารโรงเรียนม.ปลาย
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.ครูธนิมพร​ จินโจ
2.ครูบุศกร กสิผล
- - - 25 16
17 นักแนะแนว 1
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูมัทนา กุลชัย
- - - 25 15
18 นักแนะแนว2
สถานที่เรียน : ห้องแนะแนว
1.ครูกัญญาภัค ปันอิยะ
- - - 25 18
19 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ต้น
สถานที่เรียน : 225
1.ครูรพีพร สมใจ
- - - 25 22
20 นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ม.ปลาย
สถานที่เรียน : 225
1.ครูนิลิน ปัญญาปา
- - - 25 20
21 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 1
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูธีรศักดิ์ ทาวัง
- - - - - 30 0
22 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 2
สถานที่เรียน : หอประชุม
1.ครูสุพจน์ ศรีธนะ
- - - - - 30 10
23 นักศึกษาวิชาทหาร ปี 3
สถานที่เรียน : สนามวอลเล่ย์บอล
1.ครูพิภพ อุ่นคำ
- - - - - 30 20
24 นาฏ์ศิลป์
สถานที่เรียน : ห้องนาฏ์ศิลป์
1.นายสิริกันยกร จันมา
25 21
25 บาสเกตบอล
สถานที่เรียน : สนามบาสเกตบอล
1.ครูชญานนท์ กันทะ
25 23
26 ประดิดประดอย
สถานที่เรียน : ห้องงานประดิษฐ์ อาคารคหกรรม
1.ครูอำพร ชัยศิลบุญ
2.นางสาวกรรณิการ์ กัลยา
25 21
27 ประดิษฐ์ศิลป์ 1
สถานที่เรียน : หอศิลป์
1.ครูอนุชิต กรมวังก้อน
- - - 25 18
28 ประดิษฐ์ศิลป์ 2
สถานที่เรียน : หอศิลป์
1.ครูนุสรา เทียนประดิษฐ์
- - - 25 10
29 ปิงปอง
สถานที่เรียน : ห้องปิงปอง
1.ครูจักรกฤช อินเปี้ย
25 25
30 เปตอง
สถานที่เรียน : สนามเปตอง
1.ครูดวงฤดี แซ่โอ้ว
25 25
31 พัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยใช้กิจกรรม A-MATH
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์คณิตศาสตร์ (อาคาร 3 ชั้น 3)
1.ครูศรีนภา ศรีธนะ
- - - 25 20
32 ฟุตบอล ม.ปลาย
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูชัยพร สินันตา
- - - 25 25
33 ฟุตบอลชาย ม.ต้น
สถานที่เรียน : สนามฟุตบอล
1.ครูณัฐกรณ์ ทัพสุริย์
- - - 27 27
34 ภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์ภาษาจีน
1.ครูพิทักษ์ คำแปง
2.ครูศานันทินี วงษา
- - - 25 21
35 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1
สถานที่เรียน : ห้องภาษาญี่ปุ่น
1.ครูชินชัย แก้วนิมิตสิริกุล
2.นายสลักเพชร พรรณมาตย์
25 25
36 ภาษาอังกฤษพิชิต GAT PAT
สถานที่เรียน : Online
1.ครูสมหมาย กำทอง
- - - 25 0
37 ยุวบรรณารักษ์
สถานที่เรียน : ห้องสมุด
1.ครูกัลยา เตชะ
2.ครูวรายุทธ คงแก้ว
25 20
38 โรงเรียนธนาคาร ม.ต้น
สถานที่เรียน : ห้องธนาคารโรงเรียน
1.ครูจานทองบุญ กลมมา
2.ครูสุวิทย์ สีตื้อ
- - - 25 22
39 วงโยธวาทิต
สถานที่เรียน : ห้องดนตรี
1.ครูวัชรพงษ์ สมศักดิ์
55 52
40 เวทคณิต ม. ต้น
สถานที่เรียน : ห้องปฎิบัติการคณิตศาสตร์
1.ครูผการัฐ สินันตา
- - - 25 23
41 ศิลปะออนไลน์ 65.1
สถานที่เรียน : ห้องปฏิบัติการศิลปะ
1.ครู​กิ่งกาญจน์​ บุญ​มาลา​
- - - - 25 14
42 เศรษฐกิจพอเพียง 3
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูรณิดา ดนัยดุริยะ
25 25
43 เศรษฐกิจพอเพียง1
สถานที่เรียน : หลังห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูอนุตตรีย์ นภพลภูมิสิริ
25 22
44 เศรษฐกิจพอเพียง2
สถานที่เรียน : หอวัฒนธรรม
1.ครูผ่องพรรณ ไชยมงคล
25 25
45 ส่งเสริมวัฒนธรรม
สถานที่เรียน : ห้องศูนย์วัฒนธรรม
1.ครูธนาวุฒิ ทรัพย์สุข
- - - 25 20
46 สภานักเรียน
สถานที่เรียน : ห้องสภานักเรียน
1.ครูจิรวัฒน์ แก่นเรณู
- - - 25 20
47 สมุนไพรใกล้ตัว
สถานที่เรียน : ห้องเกษตร3
1.ครูวรวิทย์ คำหลวง
- - - 25 22
48 สร้างภาพ
สถานที่เรียน : หลังห้องพัสดุ
1.ครูกัณฐมณี ปงกองแก้ว
- - - 25 21
49 หมากล้อม 1
สถานที่เรียน : ห้อง227
1.ครูเกียรติภูมิ กองจาย
25 24
50 หมากล้อม 2
สถานที่เรียน : ห้อง227
1.ครูจีรพร กองจาย
25 21
51 หมากล้อม 3
สถานที่เรียน : ห้อง227
1.ครูฉลอง สุยะวงค์
25 20
52 หมากฮอส
สถานที่เรียน : ห้อง222
1.ครูภาคภูมิ มณีวรรณ
- 25 25
53 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สถานที่เรียน : ศูนย์พลังงานฯและห้องระบบดูแลฯ
1.ครูดวงเดือน สมศักดิ์
- - - 25 11
54 อย.น้อย
สถานที่เรียน : ห้องพยาบาล
1.ครูปรียา ทิพากร
2.นางสาวริริณดา โพยะ
- - - 25 21
55 โอริกามิ พับกระดาษให้เป็นรูปทรงสามเหลี่ยม
สถานที่เรียน : หลังห้องพัสดุ
1.ครูสิรินทรา มินทะขัติ
- - - 25 20